توجه و علاقه غریزی -ذاتی من به بچه ها ٬ چیزی است که گاهی خودم را هم متعجب میکند. اینکه کودکی میتواند دقیقن در لحظه ای که باید٬ دستش را بگذارد در اعماق وجودم – که گاهی خیلی سرحال نیست یا آشفته است – و همان جا را جوری قلقلک بدهد که خالی شوم و انرژی بگیرم.
این ویدیو را به خودم هدیه میدهم که این دخترک اصلن نمیداند چه میکند که آرامم میکند بین همه شکایتهایی که دارم از درس های ترم آخر – که رسمن مجبور میکنند آدم را که سر بگذارد به بیابان یا نهایتن همین جنگلهای وین خودمان – و از آدمها و کلن اینکه روح آدم را شاد میکند با آن اَسک گفتنش!

Advertisements